O Firmie

O Firmie

Witam serdecznie na mojej stronie. Jestem Prezenterem muzycznym i Wodzirejem. Mam na imi? S?awek, cho? ludzie cz??ciej kojarz? moj? osob? z nazw? „AGAMUZ” - firm?, której jestem w?a?cicielem.
Muzyka... to moja pasja - dlatego oprawa muzyczna imprez sprawia mi ogromn? rado?? i satysfakcj?.
Poprowadz? ka?de spotkanie o charakterze taneczno-integracyjnym.
Od przedszkola do seniora – tak najkrócej mo?na okre?li? zakres moich us?ug muzycznych.
W zale?no?ci od charakteru imprezy dobieram repertuar, nag?o?nienie, o?wietlenie i strój.
G?ównie wyst?puj? we fraku, aby podkre?li? dostojny i uroczysty charakter imprezy.
Dzieci – to moi specjalni klienci. Dla nich jestem clownem i magikiem, prowadz? gry i zabawy dostosowane do wieku.
Pracuj? g?ównie na terenie Polski po?udniowej .
Prócz oprawy muzycznej, po wcze?niejszym uzgodnieniu z klientem, wprowadzam elementy integruj?ce go?ci – ta?ce figurowe (Korowód Weselny, Walc Powitalny), folkowe (Kankan, Zorba, Radosny Kr?g, Polka Kapeluszowa, góralskie) oraz wspólne zabawy – chusta Klanza, kotyliony, zabawy z rekwizytami, zabawy tradycyjne.
Dla podwy?szenia jako?ci ?wiadczonych us?ug z zakresu prowadzenia imprez uko?czy?em w 2001 r. Kurs dla Wodzirejów , a w 2004 r. Warsztaty dla Wodzirejów.
Z przyjemno?ci? poprowadz? dla Pa?stwa imprez?.
online:129